Skip
Navigation

2013 History Bowl
Region I Results


Bracket


Region I Champion: Shady Spring Middle School 1


Region I Runnerup: Shady Spring Middle School 2


Independence Middle School 1


Independence Middle School 2


Independence Middle School 3


Park Middle School 1


Park Middle School 2


Peterstown Middle School 1


Peterstown Middle School 2


Pikeview Middle School 1


Pikeview Middle School 2


Pineville Middle School 1


Pineville Middle School 2


Sandy River Middle School 1


Sandy River Middle School 2


Shady Spring Middle School 1


Shady Spring Middle School 2


Summers Middle School 1


Summers Middle School 22013 West Virginia History Bowl Schedule

West Virginia Archives and History